Ogólne warunki zakupu obowiązujące w przedsiębiorstwach z grupy TORWEGGE

Wersja angielska (PDF)
Wersja niemiecka (PDF)

 

1. Zawarcie umowy

1.1 Składamy zamówienia wyłącznie na podstawie niniejszych ogólnych warunków zakupu i wymagań TORWEGGE dotyczących dostawy i opakowań, które można znaleźć na stronie www.torwegge.de. W przypadku sprzeczności między tymi regulacjami obowiązuje podana wyżej kolejność. Inne warunki nie stają się częścią umowy, nawet jeśli nie wyraziliśmy wobec nich sprzeciwu. Przyjęcie przez nas dostawy/usługi bez wyraźnego wyrażenia sprzeciwu nie oznacza w żadnym wypadku, że akceptujemy warunki dostawy kontrahenta.

1.2 Jeśli dostawca nie przyjmie naszego zamówienia na piśmie w ciągu 5 dni roboczych od jego otrzymania, mamy prawo do wycofania zamówienia.

Jeśli dostawca przyjmuje nasze zamówienie z pewnymi zmianami, ma obowiązek wyraźnie nas o nich poinformować. Umowa jest zawierana tylko wtedy, gdy wyrazimy na wspomniane zmiany pisemną zgodę. Harmonogramy dostawy stają się wiążące najpóźniej wtedy, gdy dostawca nie wyrazi wobec nich sprzeciwu na piśmie w ciągu 3 dni roboczych od ich otrzymania.

1.3 Wiążące prawnie są tylko zamówienia pisemne. Zamówienia udzielone ustnie lub telefonicznie wymagają dla uzyskania charakteru wiążącego naszego późniejszego pisemnego potwierdzenia. To samo dotyczy ustnych porozumień dodatkowych i późniejszych zmian umowy. Wiadomości e-mail zaszyfrowane zgodnie z niemiecką ustawą o podpisach elektronicznych są uznawane za formę pisemną.

1.4 Nie przyznaje się wynagrodzenia za wizyty, opracowywanie ofert, projektów, próbek itp.

1.5 Dostawca jest zobowiązany do traktowania zawarcia umowy z zachowaniem poufności, a informacje o relacjach biznesowych z naszą firmą może umieszczać w publikacjach, na przykład w materiałach reklamowych i na listach referencji, dopiero po otrzymaniu od nas pisemnej zgody.

1.6 Strony umowy zobowiązują się traktować wszelkie niejawne szczegóły handlowe lub techniczne, które staną się im znane w ramach relacji biznesowej, jako tajemnicę handlową. Taki sam obowiązek należy nałożyć na poddostawców. Jeśli jedna ze stron umowy stwierdzi, że informacja poufna trafiła do nieuprawnionej osoby trzeciej lub że zaginął dokument poufny, ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym drugą stronę umowy. Obowiązek zachowania poufności wygasa dopiero wtedy, gdy określone informacje staną się powszechnie znane, i tylko w zakresie, w jakim to nastąpi.

1.7 Również po zawarciu umowy możemy zażądać zmiany przedmiotu dostawy, o ile jest to wykonalne dla dostawcy. W przypadku takiej zmiany umowy należy odpowiednio uwzględnić konsekwencje dla obu stron, w szczególności wyższe lub niższe koszty oraz odmienne terminy dostawy.

1.8 Klauzule handlowe będą interpretowane zgodnie z regułami Incoterms w wersji obowiązującej w czasie zawarcia umowy.

2. Ceny, kontrola cen, wysyłka, opakowanie

2.1 Uzgodnione ceny to ceny stałe, które wykluczają późniejsze żądania jakiegokolwiek typu.

2.2 Jeśli zamówienia odnoszą się do dostaw dla jednostek publicznych, które podlegają publicznej kontroli cen, wówczas dostawca zobowiązuje się do udzielenia urzędom uprawnionym do kontroli nieograniczonych informacji na temat swoich procesów kalkulacji cen i uznaje ceny dopuszczalne za wiążące.

2.3 W potwierdzeniach zleceń, dowodach dostawy, dokumentach wysyłkowych, fakturach i wszelkiej prowadzonej z nami korespondencji dostawca będzie podawał nasze numery zamówień i artykułów. Dostawca odpowiada za wszelkie konsekwencje zawinionego nieprzestrzegania tego obowiązku.

2.4 Przyjmujemy tylko zamówione przez nas ilości lub liczby sztuk. Dostawa ilości większych lub mniejszych jest dopuszczalna wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu.

2.5 Jeśli dostawca odpowiada za wysyłkę, jest ona realizowana na jego ryzyko. Do chwili dostarczenia pod uzgodniony adres do wysyłki lub miejsce przeznaczenia ryzyko jakiegokolwiek uszkodzenia, w tym przypadkowego zniszczenia, pozostaje po stronie dostawcy. Dostawca jest zobowiązany do ubezpieczenia dostawy od utraty przesyłki oraz od uszkodzeń, szkód transportowych i pożaru.

3. Wystawienie faktury, płatność, poświadczenia, przedwczesna dostawa, dostawy cząstkowe

3.1 Faktury należy do nas wysyłać w formacie PDF na adres kredinvoice(at)torwegge.de lub po zrealizowanej dostawie osobno w jednym egzemplarzu wraz ze wszelkimi powiązanymi dokumentami i danymi w stosownej formie zgodnej z wymaganiami niemieckiej ustawy o podatku VAT. Faktury należy wystawiać osobno dla każdego zamówienia. Faktury zbiorcze są niedopuszczalne. Faktury, które nie zostały dostarczone zgodnie z zasadami, będą uznawane za doręczone dopiero w chwili ich skorygowania.

3.2 Płatności będą dokonywane standardową metodą, to znaczy w ciągu 14 dni kalendarzowych z potrąceniem 3% skonto lub po 30 dniach kalendarzowych w kwocie netto, przy czym bieg tych terminów jest liczony od realizacji dostawy/usługi i otrzymania faktury. Nasze płatności nie oznaczają uznania rozliczenia.

3.3 Jeśli uzgodniono, że konieczne są poświadczenia dotyczące kontroli materiałów, wówczas stanowią one istotną część dostawy i powinny zostać do nas przesłane razem z dostarczanym towarem. W każdym wypadku musimy otrzymać je nie później niż w ciągu 10 dni kalendarzowych od otrzymania faktury. Termin płatności za fakturę rozpoczyna swój bieg w chwili otrzymania uzgodnionego poświadczenia.

3.4 W przypadku błędnych lub niekompletnych dostaw możemy wstrzymać płatność w kwocie proporcjonalnej do wartości nieotrzymanej dostawy do czasu należytej realizacji zamówienia, nie tracąc przy tym rabatów, możliwości potrącenia skonto ani innych zniżek. Jeśli błędne dostawy zostały już opłacone, mamy prawo do wstrzymania innych należnych płatności do wysokości uiszczonych płatności.

3.5 W przypadku dostawy w terminie wcześniejszym od uzgodnionego zastrzegamy sobie prawo do odesłania towaru na koszt dostawcy. Jeśli przedwcześnie dostarczony towar nie zostanie przez nas odesłany, jego magazynowanie do terminu dostawy odbywa się u nas na koszt i ryzyko dostawcy. W przypadku przedwczesnej dostawy zastrzegamy sobie prawo do dokonania płatności dopiero w uzgodnionym terminie.

 

3.6 Dostawy cząstkowe akceptujemy wyłącznie po wyraźnym uzgodnieniu. Należy je odpowiednio oznaczyć w dokumentach wysyłkowych. W dokumentach tych należy też podać ilość pozostałą do dostawy.

4. Terminy dostawy, zwłoka w dostawie, siła wyższa, wydanie dokumentacji, wstrzymanie produkcji

4.1 Uzgodnione terminy dostawy mają charakter wiążący. O dotrzymaniu terminu dostawy decyduje termin dotarcia towaru do wskazanego przez nas punktu odbioru lub miejsca przeznaczenia bądź terminowość zakończonego powodzeniem odbioru. Przyjęcie opóźnionej dostawy bez zastrzeżeń nie oznacza rezygnacji z roszczeń odszkodowawczych.

4.2 Jeśli dostawca stwierdzi, że z jakichś przyczyn nie może dotrzymać uzgodnionego terminu, ma obowiązek niezwłocznie poinformować nas o tym na piśmie z podaniem przyczyn i przewidywanego czasu opóźnienia. Niezależnie od tego dostawca podejmie wszelkie niezbędne działania, aby móc dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy lub utrzymać opóźnienie na niewielkim poziomie. Poinformuje nas także na piśmie o podjętych już i planowanych w danym przypadku działaniach. Powiadomienie o przewidywanej zwłoce w dostawie nie zmienia w żadnym wypadku uzgodnionego terminu dostawy. Dostawca udziela nam prawa do włączenia się w razie potrzeby w relacje z jego dostawcami.

Wszelkie koszty poniesione przez nas w wyniku zawinionego przez dostawcę braku lub opóźnienia informacji obciążają dostawcę.

4.3 Jeśli dostawca popadnie w zwłokę w dostawie, wówczas przysługują nam roszczenia określone w przepisach. Również po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez nas stosownego terminu możemy wówczas według naszego uznania w dalszym ciągu żądać dostawy/realizacji usługi, odstąpić od umowy z żądaniem odszkodowania lub bez bądź nabyć produkty/usługi zastępcze od osoby trzeciej i/lub domagać się odszkodowania zamiast świadczenia. Nasze roszczenie dotyczące dostawy/usługi ustaje dopiero wtedy, gdy pisemnie poinformujemy o odstąpieniu od umowy lub zażądamy odszkodowania zamiast świadczenia. Koszty dodatkowe, w szczególności w przypadku niezbędnych zakupów pokrywających niezrealizowane dostawy, obciążają dostawcę.

4.4 W przypadku zwłoki mamy prawo żądać od dostawcy zapłacenia kary umownej. Za każdy rozpoczęty tydzień zwłoki wynosi ona 1%, lecz w sumie nie więcej niż 10% całkowitej wartości zamówienia. Uzgodnienie kary umownej lub domaganie się jej zapłaty nie wpływa na przysługujące nam ustawowe roszczenia z tytułu zwłoki. Ewentualnie zapłacone kary umowne należy zaliczyć na poczet roszczeń odszkodowawczych. Kary umownej można domagać się również w miesiącu następującym po dostawie.

4.5 Na brak niezbędnych dokumentów, które powinny zostać przez nas dostarczone, dostawca może powołać się tylko wtedy, gdy ponaglił nas do dostarczenia tych dokumentów na piśmie i mimo to nie otrzymał ich w stosownym terminie.

4.6 Siła wyższa zwalnia strony umowy z obowiązków świadczenia na czas trwania zakłócenia i w zakresie jego działania. Strony umowy są zobowiązane do niezwłocznego przekazywania sobie niezbędnych informacji w uzasadnionym zakresie i do dopasowania swoich zobowiązań do zmienionych okoliczności według zasady dobrej wiary. Jesteśmy w całości lub w części zwolnieni z obowiązku odbioru zamówionej dostawy/usługi oraz uprawnieni do odstąpienia w tym zakresie od umowy, jeśli ze względu na opóźnienie spowodowane przez siłę wyższą dostawa/usługa po uwzględnieniu aspektów ekonomicznych nie jest już dla nas przydatna. Jeśli utrudnienia będą utrzymywać się przez ponad trzy miesiące, każda ze stron umowy może bez żadnych przeszkód odstąpić od umowy.

4.7 Jeśli dostawca popadnie w przekraczającą 30 dni kalendarzowych zwłokę w dostawie części, dla których – niezależnie od podstawy prawnej – nie jest możliwy zakup zastępczy, wówczas na pierwsze pisemne żądanie jest zobowiązany do wydania całej dokumentacji technicznej, która jest niezbędna do odtworzenia tych części przez nas lub przez zatrudnione przez nas w tym celu osoby trzecie. Jeśli części są objęte prawami własności przemysłowej, wówczas dostawca niezwłocznie zawrze z nami w tym celu umowę licencyjną na warunkach rynkowych.

4.8 W przypadku zmian, takich jak zmiany procedur produkcyjnych lub kontrolnych, zmiany struktury lub przynależności firmy oraz przeniesienie produkcji, które wpływają na produkt lub proces dostawy, dostawca jest zobowiązany do poinformowania o tym firmy TORWEGGE na piśmie. Dostawy mogą być wtedy realizowane dopiero po poinformowaniu firmy TORWEGGE i stwierdzeniu zgodności ze specyfikacją. W przypadku wstrzymania produkcji dostawca musi zadbać o dostępność niezbędnych surowców, materiałów pomocniczych i eksploatacyjnych dla regularnie kupowanych przez nas artykułów przez co najmniej 1 rok od wstrzymania produkcji.

5. Zapewnianie jakości, kontrola przyjmowanych towarów, bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska

5.1 Wszelkie dostawy/usługi muszą być wolne od wad fizycznych i prawnych. Muszą być zgodne z uzgodnioną charakterystyką i najnowszym stanem wiedzy technicznej oraz spełniać stosowne regulacje prawne, przepisy i dyrektywy urzędów, zrzeszeń zawodowych i stowarzyszeń specjalistycznych. Wszelkie towary muszą być zgodne z najnowszymi przepisami bezpieczeństwa, w szczególności z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa technicznego, ochrony pracowników i zdrowia, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. Przy ich przekazywaniu muszą one zostać odebrane przez właściwe jednostki kontrolne i być dopuszczone do użytku zgodnego z ich przeznaczeniem. Dostawca jest zobowiązany do przekazania kart charakterystyki odnoszących się do danej dostawy wraz z dostarczanym towarem. Jeśli dostawca nie dostarczy kart charakterystyki lub dostarczy je z opóźnieniem bądź z błędami, ma obowiązek zwolnić nas z wszelkich roszczeń regresowych osób trzecich. To samo dotyczy wszelkich późniejszych zmian. Jeśli w danym przypadku konieczne będzie odstępstwo od powyższych zasad, dostawca musi uzyskać na nie naszą pisemną zgodę. Zgoda ta nie ogranicza odpowiedzialności dostawcy za wady. W przypadku zastrzeżeń dotyczących wybranej przez nas wersji dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o nich na piśmie.

5.2 Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania zakazów i ograniczeń dotyczących określonych substancji zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności zgodnie z unijną dyrektywą 76/769/EWG, § 17 niemieckiej ustawy o substancjach chemicznych (ChemG), niemieckim rozporządzeniem dotyczącym szkodliwych środków chemicznych (ChemVerbV) i załącznikiem IV do niemieckiego rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych (GefStoffV).

5.3 W miarę możliwości ekonomicznych i technicznych dostawca będzie stosował w swoich dostawach/usługach oraz w poddostawach lub usługach dodatkowych osób trzecich produkty i procedury przyjazne dla środowiska. Dostawca odpowiada za nieszkodliwość dostarczonych produktów dla środowiska i za wszelkie szkody następcze powstałe w wyniku naruszenia jego ustawowych obowiązków utylizacyjnych.

5.4 Dostawca jest zobowiązany do dostosowywania jakości dostarczanych nam produktów do najnowszego stanu wiedzy technicznej. Przed wysyłką dostawca terminowo poinformuje nas o możliwościach optymalizacji i zmian technicznych.

5.5 Kontrola przyjmowanych towarów jest przez nas realizowana tylko w odniesieniu do widocznych zewnętrznych uszkodzeń w transporcie lub widocznych zewnętrznych wad oraz typu i ilości dostarczonych artykułów. Jeśli w ramach powyższych kontroli stwierdzimy uszkodzenie lub błąd, niezwłocznie poinformujemy o nim dostawcę. Zgłosimy też stwierdzone wady, gdy tylko zostaną one wykryte w ramach zwykłej działalności biznesowej. Jeśli dostawca dostarcza produkt bezpośrednio naszym klientom, termin reklamacji rozpoczyna swój bieg w chwili wpływu reklamacji klienta do naszej firmy. Nie jesteśmy zobowiązani wobec dostawcy do przeprowadzania żadnych innych, niewymienionych wyżej kontroli ani działań. Dostawca rezygnuje w tym zakresie z zarzutu spóźnionej reklamacji.

5.6 Dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia procesów zapewniania jakości dostosowanych pod względem typu i zakresu do najnowszego stanu wiedzy technicznej oraz do przedstawienia nam na nasze żądanie ich dokumentacji. Jeśli uznamy to za konieczne, dostawca zawrze z nami stosowną umowę dotyczącą zapewniania jakości.

6. Rękojmia, okres rękojmi, wstrzymanie, ponowne rozpoczęcie, regres

6.1 Wady w dostawie/usłudze stwierdzone w okresie rękojmi, które zostaną w porę zareklamowane na piśmie i obejmują również nieosiągnięcie gwarantowanych parametrów i brak obiecywanych właściwości, zostaną na żądanie wyeliminowane przez dostawcę; taka eliminacja wad przez dostawcę nastąpi niezwłocznie, bezpłatnie (z uwzględnieniem wszelkich kosztów dodatkowych) i według naszego uznania przez naprawę lub wymianę wadliwych części bądź dostarczenie nowych produktów.

Dostawca pokryje w szczególności wszelkie koszty powstałe w związku ze stwierdzeniem i usunięciem wad, w tym również koszty poniesione przez naszą firmę, w szczególności koszty badań, rozbudowy i montażu, robocizny i materiału oraz transportu i inne koszty związane z wysyłką wadliwych części i odesłaniem części pozbawionych wad.

Dotyczy to również sytuacji, w których koszty wzrosną ze względu na przewiezienie przedmiotu dostawy do miejsca innego niż miejsce wykonania zobowiązania. Po drugiej nieudanej próbie naprawę uznaje się za nieudaną. W stosownych przypadkach dostawca jest zobowiązany do przeprowadzenia napraw lub dostarczenia nowych produktów, pracując na zmiany, w nadgodzinach bądź w dni wolne od pracy, jeśli jest to konieczne ze względu na pilne przyczyny biznesowe z naszej strony i wykonalne dla dostawcy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez nas stosownego terminu na naprawę lub nową dostawę przysługują nam również określone w przepisach prawa do odstąpienia od umowy i zmniejszenia zamówienia. We wszystkich przypadkach zastrzegamy sobie możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Jeśli w przypadku ponad 5% dostarczonych części wystąpią wady tego samego rodzaju (błędy seryjne), możemy odrzucić całą dostarczoną ilość jako wadliwą i dochodzić przewidzianych w przepisach roszczeń z tytułu wad.

6.2 Jeśli dostawca z własnej winy nie wywiąże się ze swoich obowiązków wynikających z odpowiedzialności za wady w wyznaczonym przez nas stosownym terminie, wówczas możemy sami podjąć niezbędne działania na jego koszt i ryzyko lub zlecić realizację takich działań osobom trzecim. W pilnych przypadkach po uzgodnieniu z dostawcą możemy przeprowadzić naprawę sami lub zlecić jej wykonanie osobom trzecim. Niewielkie wady możemy usuwać samodzielnie – w ramach wykonywania obowiązku zmniejszenia szkody – bez wcześniejszego porozumienia, co nie ogranicza obowiązków dostawcy płynących z odpowiedzialności za wady. Możemy wówczas obciążyć dostawcę niezbędnymi kosztami. To samo dotyczy sytuacji, gdy możliwe są niezwykle duże szkody.

6.3 Okres rękojmi wynosi 36 miesięcy, chyba że wyraźnie zostanie uzgodniony inny termin. Bieg tego okresu rozpoczyna się wraz z przekazaniem nam lub wskazanym przez nas osobom trzecim przedmiotu dostawy w wyznaczonym przez nas miejscu odbioru lub przeznaczenia. W przypadku urządzeń, maszyn i instalacji okres rękojmi rozpoczyna swój bieg w chwili odbioru, który zostanie podany w naszym pisemnym poświadczeniu odbioru. W przypadku budowli i materiałów budowlanych okres rękojmi jest zgodny z postanowieniami przepisów.6.4 W czasie negocjowania zgodności naszej reklamacji z prawem bieg okresu rękojmi dla stosownych roszczeń jest wstrzymywany od chwili zgłoszenia usterki do zakończenia negocjacji. Okres rękojmi na naprawione lub dostarczone w ramach wymiany części lub usługi rozpoczyna swój nowy bieg wraz z zakończeniem negocjacji lub, jeśli uzgodniono odbiór, z chwilą odbioru. Wniosek o odbiór należy w stosownych przypadkach przedłożyć nam na piśmie. Okres ten w żadnym wypadku nie kończy się jednak przed upływem uzgodnionych okresów przedawnienia roszczeń z tytułu wad dotyczących pierwotnej dostawy lub usługi.

6.5 Jeśli z powodu błędu w naszym produkcie zostaną wobec nas zgłoszone roszczenia, których przyczyną jest towar dostawcy, wówczas do naszych roszczeń regresowych wobec dostawcy mają zastosowanie §§ 478 i 479 niemieckiego kodeksu cywilnego BGB.

6.6 W przypadku zawinionego naruszenia obowiązków wykraczającego poza dostawę wadliwego towaru, na przykład w przypadku naruszenia obowiązku w zakresie informowania, doradztwa, badania lub innego obowiązku ochrony, możemy domagać się pokrycia szkód wynikłych z wad powstałych w jego rezultacie. Szkody wynikłe z wad to szkody, które my lub osoby trzecie odnieśliśmy w wyniku otrzymania wadliwego towaru lub innego naruszenia obowiązku wobec dóbr prawnych innych niż sam towar.

 

6.7 Roszczenia wynikające z odpowiedzialności za wady nie mają racji bytu, jeśli błąd wynika z niedbałego naruszenia przepisów dotyczących obsługi, konserwacji i montażu, nieodpowiedniego lub niefachowego użytkowania, błędnej lub rażąco niedbałej obsługi oraz oczywiście zużycia, a także z niedopuszczalnych ingerencji w przedmiot dostawy, przeprowadzonych przez nas lub osoby trzecie.

7. Odpowiedzialność za produkt

7.1 Jeśli z powodu naruszenia urzędowych przepisów bezpieczeństwa lub ze względu na krajowe lub zagraniczne regulacje bądź przepisy dotyczące odpowiedzialności za produkt zostaną wobec nas wniesione roszczenia z tytułu wadliwości naszego produktu, której przyczyną jest towar dostawcy, wówczas mamy prawo żądać od dostawcy pokrycia szkody, o ile została ona spowodowana przez dostarczone przez niego produkty. Szkoda ta obejmuje także koszty prewencyjnej akcji wycofania produktu z rynku. Poinformujemy dostawcę o przedmiocie i zakresie działań realizowanych w ramach wycofania produktu z rynku, gdy tylko będzie to możliwe i wykonalne. Umożliwimy mu także zajęcie stanowiska w tej sprawie.

7.2 Strony umowy niezwłocznie poinformują się nawzajem o wystąpieniu lub ryzyku wystąpienia szkody.

7.3 Ponadto dostawca ubezpieczy się na odpowiednią sumę od wszelkich ryzyk związanych z odpowiedzialnością za produkt, w tym od ryzyka wycofania produktu z rynku, i na żądanie przedłoży nam polisę ubezpieczeniową do wglądu.

8. Prawa ochronne, prawa użytkowania

8.1 Dostawca ręczy za to, że żadne dostawy nie są objęte prawami ochronnymi osób trzecich, a w szczególności że dostawa i używanie przedmiotów dostawy nie naruszają patentów, licencji ani innych praw ochronnych osób trzecich.

8.2 Na pierwsze pisemne wezwanie dostawca zwolni nas i naszych klientów z uprawnionych roszczeń osób trzecich wynikających z ewentualnych naruszeń praw ochronnych i pokryje wszelkie koszty, które poniesiemy w związku z nimi. Roszczenia są uznawane za uprawnione, jeśli zostaną uznane przez dostawcę lub zasądzone w prawomocnie zakończonym postępowaniu. Obowiązek zwolnienia z roszczeń odnosi się do wszelkich kosztów, które będziemy zmuszeni ponieść w związku z roszczeniami osób trzecich.

8.3 Jesteśmy uprawnieni do uzyskania na koszt dostawcy zezwolenia osób uprawnionych na używanie określonych przedmiotów dostawy i usług.

8.4 Wraz z dostarczeniem dzieła chronionego prawem autorskim otrzymamy od dostawcy zwykłe, nieograniczone prawo używania go we wszystkich zastosowaniach.

8.5 Okres przedawnienia wynosi 10 lat od zawarcia umowy.

9. Materiały dostarczane, obróbka, zmieszanie, narzędzia, rysunki

9.1 Wszelkie materiały i inne towary dostarczane dostawcy przez nas lub przez zatrudnione przez nas osoby trzecie pozostają naszą własnością. Dostawca nie może wykorzystywać ich do celów innych niż określone w umowie. Takie dostarczone przez nas materiały należy na cały okres oddania ich do dyspozycji oznaczyć jako naszą własność, składować osobno, utrzymywać w dobrym stanie i ubezpieczyć.

9.2 Dostawca jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania nas o zajęciu lub groźbie zajęcia tych udostępnionych przez nas rzeczy przez osoby trzecie.

9.3 Wszelkie udostępnione przez nas materiały należy wydać nam ponownie na pierwsze wezwanie.

9.4 Zmiany w udostępnionych materiałach są dopuszczalne wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu naszej pisemnej zgody i tylko w dozwolonym zakresie.

9.5 Jeśli nasz towar zastrzeżony jest obrabiany razem z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami, wówczas stajemy się współwłaścicielem nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości naszego towaru względem innych obrabianych przedmiotów w czasie obróbki.

9.6 Jeśli udostępniona przez nas rzecz zostanie zmieszana z innymi, nienależącymi do nas przedmiotami bez możliwości jej oddzielenia, wówczas stajemy się współwłaścicielem nowej rzeczy proporcjonalnie do wartości naszego towaru zastrzeżonego względem innych zmieszanych przedmiotów w czasie zmieszania. Jeśli po zmieszaniu rzecz dostawcy należy traktować jako nadrzędną, uzgadnia się, że dostawca przeniesie na nas proporcjonalnie prawo współwłasności. Dostawca zabezpieczy dla nas powstałą w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność.

9.7 Narzędzia, urządzenia lub inne środki produkcji udostępnione przez nas dostawcy pozostają naszą własnością. Jeśli narzędzia, urządzenia itp. zostaną wyprodukowane przez dostawcę lub na jego zlecenie, wyrażamy zgodę na niezwłoczne przekazanie nam prawa własności do nich po uiszczeniu przez nas pełnej zapłaty za takie narzędzia, urządzenia itp. lub po ich pełnej amortyzacji przez naszą firmę. Dostawca zabezpieczy dla nas powstałą w ten sposób wyłączną własność lub współwłasność.

9.8 Dostawca nie może złomować ani udostępniać powyższych przedmiotów osobom trzecim bez naszej wcześniejszej zgody. Dostawca jest zobowiązany do ich starannego przechowywania na swój koszt. Pielęgnacja, konserwacja i wymiana części powyższych przedmiotów są uzależnione od naszych uzgodnień z dostawcą.

9.9 Zastrzegamy sobie wszelkie prawa do rysunków i produktów stworzonych według naszych danych oraz do opracowanych przez nas procedur. Rysunki i inne dokumenty, które są oddawane do dyspozycji dostawcy, pozostają naszą własnością.

10. Dokumentacja

10.1 Na potrzeby dostaw o pochodzeniu preferencyjnym dostawca jest zobowiązany do dołączenia do każdej dostawy dowodu preferencyjnego pochodzenia. Raz do roku należy przedkładać nam długoterminową deklarację dostawcy opartą na unijnym rozporządzeniu wykonawczym do unijnego kodeksu celnego w wersji obowiązującej w chwili dostawy. Na potrzeby dostaw o pochodzeniu niepreferencyjnym dostawca jest zobowiązany do dołączenia do każdej dostawy deklaracji dostawcy dotyczącej produktów nieposiadających preferencyjnego statusu pochodzenia, poświadczonej przez właściwą izbę branżową i handlową. Dostawca jest zobowiązany do przestrzegania stosownych przepisów kontroli eksportowej i przekazania nam – najpóźniej w chwili dostawy – bez wezwania oznaczeń kontroli eksportowej (w formie tekstu) dla produktów objętych umową, w szczególności zgodnie z przepisami UE i Stanów Zjednoczonych.

10.2 Już w chwili potwierdzenia zlecenia dostawca poinformuje nas, jeśli całość lub część dostawy podlega ograniczeniom eksportowym według prawa niemieckiego lub innych przepisów.

11. Odpowiedzialność

Niezależnie od podstaw prawnych roszczenia odszkodowawcze dostawcy wobec nas są w przypadku niewielkiego niedbalstwa wykluczone. To wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń odszkodowawczych, które opierają się na naruszeniu przez nas istotnych obowiązków umownych. Nie dotyczy też przypadków narażenia na utratę życia, uszkodzenie ciała lub naruszenie zdrowia. W przypadku naruszenia istotnych obowiązków umownych przez niewielkie niedbalstwo i w przypadku rażącego niedbalstwa ze strony zwykłych podwykonawców odszkodowanie ogranicza się do pokrycia typowych szkód, które można było przewidzieć przy zawieraniu umowy. W zakresie, w jakim nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, ograniczenie to dotyczy również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, przedstawicieli i podwykonawców.

12. Przekazanie zlecenia tylko za zgodą

Bez naszej wcześniejszej zgody dostawca nie może przenosić na osoby trzecie swoich obowiązków wynikających ze zlecenia ani istotnych części zlecenia.

13. Zakaz cesji

Bez naszej wcześniejszej zgody dostawca nie może cedować swoich należności względem nas ani powierzać ich ściągnięcia osobom trzecim. W przypadku przedłużonego zastrzeżenia własności uznaje się, że zgoda została udzielona. Jeśli dostawca sceduje należność wobec nas na osobę trzecią bez naszej zgody, wówczas taka cesja jest mimo to skuteczna. W takim przypadku możemy uregulować należność przez świadczenie na rzecz dostawcy lub osoby trzeciej według naszego uznania.

14. Częściowa nieskuteczność

Jeśli poszczególne części niniejszych ogólnych warunków zakupu okażą się nieskuteczne prawie, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień.

15. Zastrzeżenie

Zawarcie poszczególnych umów i wykonanie określonej umowy przez strony odbywa się z zastrzeżeniem, że nie istnieją dla tych czynności przeszkody wynikające z przepisów krajowych lub międzynarodowych, a w szczególności przepisów dotyczących kontroli eksportowej.

16. Wstrzymanie płatności, niewypłacalność

16.1 W przypadku wstrzymania płatności przez dostawcę, wyznaczenia dla niego syndyka tymczasowego, wszczęcia postępowania upadłościowego w odniesieniu do jego majątku, a także dotyczących go protestów wekslowych lub czekowych możemy wypowiedzieć umowę w całości lub w części w trybie natychmiastowym i bez możliwości wnoszenia wobec nas roszczeń z tego tytułu.

16.2 Jeśli wypowiemy umowę, zrealizowane dotychczas świadczenia zostaną rozliczone według cen określonych w umowie tylko w takim zakresie, w jakim mogą zostać przez nas wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem. Przy rozliczeniu zostanie uwzględniona powstała po naszej stronie szkoda.

17. Ochrona danych

Przy przetwarzaniu danych osobowych dostawcy będziemy przestrzegać niemieckiej federalnej ustawy o ochronie danych i rozporządzenia RODO.

18. Język umowy, korespondencja

Językiem umowy jest język niemiecki. Całą korespondencję i wszelkie inne dokumenty należy sporządzać w języku niemieckim. Dotyczy to również wszelkiej innej dokumentacji, na przykład gwarancji zaliczek i poręczeń roszczeń z tytułu rękojmi. Jeśli strony umowy posługują się różnymi językami, pierwszeństwo ma wersja niemiecka.

19. Miejsce wykonania zobowiązania

Jeśli nie uzgodniono wyraźnie inaczej, miejscem wykonania zobowiązania, jakim jest dostawa, jest wskazany przez nas adres do wysyłki lub miejsce przeznaczenia; w przypadku wszelkich innych zobowiązań obu stron jest to Bielefeld.

20. Sąd arbitrażowy, właściwość miejscowa sądu

20.1 Jeśli strony umowy uzgodnią, że spory mają być rozstrzygane przed sądem arbitrażowym, wówczas spory, które powstały w związku z umową lub dotyczą jej ważności, powinny być rozstrzygane ostatecznie według zasad postępowania arbitrażowego Niemieckiego Instytutu Arbitrażowego (DIS) z dnia 01.01.1992 z wyłączeniem dochodzenia racji na zwykłej drodze sądowej. Sąd arbitrażowy może też w sposób wiążący rozstrzygnąć kwestię ważności umowy arbitrażowej.

20.2 Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd w Bielefeld.

21. Prawo uzupełniające

Uzupełniająco obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów z dnia 11.04.1980.

Wersja: 03_2019


PDF do pobrania