Ogólne wymagania dotyczące dostawy i opakowań obowiązujące w przedsiębiorstwach z grupy TORWEGGE

Wersja angielska (PDF)
Wersja niemiecka (PDF)

 

1. Preambuła

Niniejsze wymagania dotyczące dostawy i opakowań odnoszą się do wszystkich dostawców spółek z grupy TORWEGGE (zwanej dalej firmą TORWEGGE), chyba że w określonym przypadku zawarto na piśmie porozumienie specjalne. Wymagania mają zapewnić optymalny i bezproblemowy przepływ materiałów między dostawcą i firmą TORWEGGE.

 

Firmie TORWEGGE zależy na partnerskiej, trwałej relacji z dostawcami. Oczekiwania wobec dostawców są następujące:

 • Jakość
 • Terminowość
 • Dostarczanie ilości zgodnych z zamówieniem
 • Elastyczność

 

2. Konsekwencje nieprzestrzegania wymagań

Kontrola przyjmowanych towarów w firmie TORWEGGE ogranicza się do sprawdzenia typu i ilości dostarczonych artykułów. TORWEGGE sprawdza także, czy towar nie wykazuje ewidentnych, zewnętrznych uszkodzeń lub wad. Firma nie jest zobowiązana do przeprowadzenia bardziej szczegółowej kontroli. TORWEGGE zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli jakości do celów statystycznych, przy czym nie ogranicza to obowiązków dostawcy wynikających z niniejszych wymagań dotyczących dostawy. Docelowo chodzi o ograniczenie kontroli jakości (np. przez badanie wyrywkowe) lub jej zasadniczą eliminację w przypadku wysokiej jakości dostaw.

TORWEGGE niezwłocznie zgłosi dostawcy stwierdzone wady, gdy tylko zostaną one wykryte w ramach zwykłej działalności biznesowej. W tym zakresie dostawca rezygnuje z zarzutu zaniechanej kontroli przyjmowanych towarów lub spóźnionej reklamacji. W przypadku wykrytych wad termin reklamacji rozpoczyna swój bieg w chwili wykrycia wady. Jeśli dostawca dostarcza produkt bezpośrednio klientowi firmy TORWEGGE, termin reklamacji rozpoczyna swój bieg w chwili wpływu reklamacji klienta w firmie TORWEGGE. TORWEGGE nie ma dalszych obowiązków w zakresie kontroli i reklamacji poza obowiązkami opisanymi w niniejszym dokumencie.

Po otrzymaniu zgłoszenia wad lub reprezentujących je materiałów dostawca niezwłocznie, w ciągu dwóch dni roboczych, odniesie się do nich, sporządzając raport 8D. Raport ten musi zawierać:

 • liczbę części lub materiałów, których dotyczy wada,
 • w miarę możliwości przyczynę błędów oraz przeprowadzone lub zaplanowane działania mające wyeliminować błędy,
 • termin, w którym działania te zostaną ukończone i w którym zostanie zrealizowana następna, pozbawiona już błędów dostawa.

 

3. Wymagania dotyczące opakowań

Dostawca jest zobowiązany zadbać o to, aby przy każdej dostawie wszystkie opakowania spełniały poniższe wymagania zgodnie z dyrektywą 94/62/WE w sprawie opakowań. Pakowanie i zabezpieczenie produktów na czas transportu powinno być zgodne z § 411 (Transport lądowy) i § 484 (Transport morski) niemieckiego kodeksu handlowego HGB. Ponadto spełnione muszą być następujące kryteria:

 • optymalny stopień napełnienia pojemnika,
 • wymiary standardowe zgodne z normą europejską,
 • możliwość układania w stos,
 • tworzenie rozsądnych jednostek ładunkowych,
 • możliwość bezproblemowego rozładunku samochodów transportowych za pomocą wózków jezdniowych,
 • tylko jeden rodzaj artykułu w opakowaniu (opakowania z zawartością mieszaną są niedozwolone),
 • optymalny dobór pojemników i opakowań,
 • stosowanie jednostek opakowaniowych uzgodnionych w firmą TORWEGGE,
 • drewniane palety EURO o wymiarach 1200 x 800 x 150 mm (wysokość maksymalna: 970 mm),
 • kosze metalowe o wymiarach 1240 x 840 x 970 mm, masa maksymalna: 85 kg.

 

Opakowania jednorazowe

-        Kartony jednorazowe

-        Palety jednorazowe o wymiarach maks. 1200 x 800 x 150 mm (wysokość maksymalna: 970 mm), z myślą o optymalnym wykorzystaniu przestrzeni w 20-stopowym kontenerze morskim: 1130 x 800 x 733 lub 1100 mm

-        Jednorazowe pomocnicze materiały opakowaniowe

 

Wypełniacze muszą spełniać następujące wymagania:

-        Tektura, papier i torebki plastikowe, papier o strukturze plastra miodu, wkładki, bibuła itp.

-        Stosowanie styropianu jest niedozwolone.

 

Opakowanie nie powinno zawierać oznaczeń producenta.

TORWEGGE preferuje opakowania wielorazowego użytku, a nie opakowania jednorazowe.

 

4. Recykling opakowań i unikanie powstawania odpadów

Należy uwzględniać wytyczne dotyczące gospodarki odpadami, które są zawarte w przepisach o ochronie środowiska.

Unikanie powstawania odpadów opakowaniowych:

 • Odpady opakowaniowe należy w maksymalnym stopniu ograniczyć.

Zmniejszanie ilości materiału zastosowanego w opakowaniach:

 • Przy doborze opakowań wielo- i jednorazowego użytku należy uwzględniać aspekty ekologiczne i ekonomiczne.

 

5. Masa

Maksymalna masa pojemnika wynosi 15 kg.

Maksymalna masa kosza metalowego wynosi 1000 kg.

Maksymalna masa palety wynosi 950 kg.

Maksymalna masa wiązki profili, blach, rur i prętów stalowych wynosi 2500 kg.

 

6. Oznakowanie

Każdą jednostkę ładunkową należy oznaczyć za pomocą etykiety zawierającej następujące informacje:

 • Nr artykułu TORWEGGE
 • Nazwa artykułu TORWEGGE
 • Nr zamówienia i pozycji TORWEGGE
 • Liczba sztuk

Etykiety należy umieszczać z przodu.

W przypadku dostawy większej liczby paczek należy je ponumerować i określić ich zawartość w dokumentach dotyczących dostawy.

 

7. Dokumenty dotyczące dostawy

Wszelkie dokumenty dotyczące dostawy (listy przewozowe, wykazy zdawcze, dowody dostawy, certyfikaty jakości, świadectwa kontroli zakładowej) należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zabrudzeniem.

 

8. Godziny przyjmowania dostaw towarów

Bielefeld

 

Poniedziałek – czwartek

7:00 – 9:30

9:45 – 12:30

13:00 – 15:30

 

Piątek

7:00 – 9:30

9:45 – 12:30

Glauchau

 

Poniedziałek – czwartek

7:30 – 9:30

9:45 – 12:30

13:00 – 16:00

 

Piątek

7:30 – 9:30

9:45 – 13:00

 

9. Uregulowania wyjątkowe

Jeśli wymagania dotyczące opakowań w określonym przypadku różnią się od niniejszych wymagań dotyczących dostawy i opakowań, niezbędne jest stosowne pisemne potwierdzenie ze strony firmy TORWEGGE. Odstępstwa od niniejszych wiążących wymagań dotyczących dostawy i opakowań wymagają pisemnego zezwolenia na określony wyjątek.

 

Stan: 03_2019