Obowiązkowe informacje o ochronie danych

My, firma TORWEGGE GmbH & Co. KG, Oldermanns Hof 6, 33719, Bielefeld, +49 521 93417-0, info@torwegge.de, jako administrator wyjaśniamy poniżej, jakie dotyczące Cię dane przetwarzamy i w jaki sposób to robimy. W przypadku pytań dotyczących ochrony danych zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz@torwegge.de.

Przedstawiając niniejsze obowiązkowe informacje o ochronie danych, jako administrator wywiązujemy się z naszego obowiązku informacyjnego w myśl art. 12–14 RODO.

Informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych

Poniżej zamieszczamy informacje, jakie dane osobowe (rozumiane jako wszelkie dane, które identyfikują lub umożliwiają identyfikację użytkownika jako osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”), na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail, a także zachowanie użytkownika) rejestrujemy podczas Twojej wizyty na naszej stronie i w jaki sposób z nich korzystamy.

 • Dane podstawowe klientów na potrzeby wykonania umów/świadczenia usług, imię i nazwisko, adres, adres e-mail, dane związane z realizacją płatności, korespondencja (np. korespondencja pisemna lub za pośrednictwem poczty elektronicznej), dane reklamowe i handlowe (służące na przykład informowaniu o nowych, potencjalnie ciekawych ofertach pocztą tradycyjną, a po uzyskaniu stosownej zgody także pocztą elektroniczną)
 • Dane podawane przy nawiązywaniu kontaktu, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
 • Dane dostawców, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail
 • Dane pracowników, takie jak imię i nazwisko, adres, dane rachunku bankowego, wyznanie,
  numer identyfikacyjny, numer ubezpieczenia społecznego, dane generowane w dziennikach przy korzystaniu z systemów informatycznych oraz inne i szczególne kategorie danych osobowych
 • Dane kandydatów, takie jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail, stan cywilny, wyznanie
 • Dane monitoringu wideo

Prawo do wniesienia skargi

Jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych – Krajowego Pełnomocnika ds. Ochrony Danych i Swobody Przepływu Informacji Nadrenii Północnej-Westfalii (Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen), https://www.ldi.nrw.de/ – oraz do każdego innego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

Cele przetwarzania

Dane klientów/osób zainteresowanych

Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Ciebie w ramach relacji biznesowej. Dane te otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie jako od osoby zainteresowanej lub klienta w ramach zapytań, próśb o kontakt oraz udzielania lub przetwarzania zleceń (patrz punkt „Informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych”).

Podstawa prawna: gromadzenie i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Marketing bezpośredni jest stosowany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest informowanie Cię o ofertach specjalnych za pomocą marketingu bezpośredniego. Dane nie są przekazywane stronom trzecim, o ile nie jest to wymagane przez przepisy, takie jak przepisy podatkowe wymagające przekazywania danych do urzędu skarbowego. Dane są usuwane, gdy przestają być niezbędne do celu przetwarzania lub po upływie ustawowych okresów przechowywania; przykładowo, dokumenty księgowe istotne ze względu na przepisy podatkowe i prawo handlowe muszą być przechowywane przez 10 lat, korespondencja handlowa i biznesowa przez 6 lat, a rejestry dostawców, typów, ilości, nabycia i sprzedaży przez 3 lata.

W dowolnym momencie możesz wyrazić sprzeciw wobec używania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego. Ponadto masz prawo do złożenia u nas wniosku o udzielenie informacji na temat przechowywanych przez nas dotyczących Cię danych. W przypadku ich nieprawidłowości możesz zażądać ich sprostowania, a w przypadku niezgodnego z prawem przechowywania danych – ich usunięcia. Przysługuje Ci też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (patrz punkt „Prawo do wniesienia skargi”).

Okres przechowywania danych
Po realizacji wymaganego prawem świadczenia Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 10 lat na potrzeby wymaganej prawem rękojmi, przez 2 lata w celu spełnienia warunków gwarancji, przez 6 lat na potrzeby realizacji kolejnych zleceń (istniejących w chwili zawarcia umowy lub udzielonych w późniejszym terminie) i przez 10 lat do celów podatkowych.

Usunięcie danych
Twoje dane osobowe zostaną usunięte najpóźniej po upływie powyższych terminów.

Dostawcy

Cel przetwarzania
Przetwarzamy dane, które otrzymujemy od Ciebie w ramach relacji biznesowej. Dane te otrzymujemy bezpośrednio od Ciebie w ramach udzielania lub przetwarzania zleceń (patrz punkt „Informacje o gromadzeniu i przetwarzaniu danych”).

Podstawa prawna: gromadzenie i przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy i opiera się na art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane nie są przekazywane stronom trzecim, o ile nie jest to wymagane przez przepisy, takie jak przepisy podatkowe wymagające przekazywania danych do urzędu skarbowego. Dane są usuwane, gdy przestają być niezbędne do celu przetwarzania lub po upływie ustawowych okresów przechowywania; przykładowo, dokumenty księgowe istotne ze względu na przepisy podatkowe i prawo handlowe muszą być przechowywane przez 10 lat, korespondencja handlowa i biznesowa przez 6 lat, a rejestry dostawców, typów, ilości, nabycia i sprzedaży przez 3 lata.

Masz prawo do złożenia u nas wniosku o udzielenie informacji na temat przechowywanych przez nas dotyczących Cię danych. W przypadku ich nieprawidłowości możesz zażądać ich sprostowania, a w przypadku niezgodnego z prawem przechowywania danych – ich usunięcia. Przysługuje Ci też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (patrz punkt „Prawo do wniesienia skargi”).

Dane pracowników

Patrz osobny formularz przekazywany pracownikom.

Biuletyn (obecnie niestosowany)

Cel przetwarzania
Jeśli chcesz otrzymywać biuletyn oferowany na naszej stronie internetowej, potrzebny jest nam Twój adres e-mail. Rejestracja wśród odbiorców biuletynu odbywa się w ramach procedury „Double Opt-In”. Oznacza to, że po rejestracji otrzymasz wiadomość e-mail służącą do potwierdzenia rejestracji. Dzięki tej procedurze osoba nieuprawniona nie może zgłosić się przy użyciu Twojego adresu e-mail. Twoja rejestracja wśród odbiorców biuletynu (termin zgłoszenia i potwierdzenia oraz adres IP) jest zapisywana w dzienniku. Dzięki zapisowi w dzienniku można udokumentować proces rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach.

W dowolnym momencie możesz wycofać zgodę na przechowywanie Twojego adresu e-mail (a opcjonalnie także imienia i nazwiska na potrzeby spersonalizowanej komunikacji) oraz na używanie go do wysyłki biuletynu z powiązanym pomiarem skuteczności. Odsyłacz umożliwiający rezygnację znajduje się na końcu każdego biuletynu. Na potrzeby udokumentowania zgody udzielonej dla adresu e-mail, dla którego nastąpiła rezygnacja, przed jego usunięciem możemy przechowywać go przez maksymalnie 2 lata.

Podstawa prawna Wysyłka biuletynu i powiązany pomiar skuteczności: działania te odbywają się na podstawie zgody udzielonej przez odbiorcę zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, art. 7 RODO w związku z § 7 ust. 2 nr 3 niemieckiej ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (UWG) lub na podstawie zezwolenia wynikającego z przepisów w myśl § 7 ust. 3 ustawy UWG. Podstawę prawną stanowi też art. 6 ust. 1 lit. f: naszym prawnie uzasadnionym interesem w odniesieniu do pomiaru skuteczności jest określanie przyzwyczajeń czytelniczych naszych użytkowników na postawie faktu otwarcia biuletynu, czasu wyświetlania otwartego biuletynu i klikniętych odsyłaczy w celu przygotowywania i wysyłania im użytecznych treści dostosowanych do ich zainteresowań.                              

Podstawa prawna zapisywania danych w dzienniku to art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest stosowanie bezpiecznego, łatwego w obsłudze systemu obsługi biuletynu, który usprawnia wysyłkę i chroni dane osobowe odbiorców. Umożliwia on nam także udokumentowanie udzielonych zgód.

Masz prawo do złożenia u nas wniosku o udzielenie informacji na temat przechowywanych przez nas dotyczących Cię danych. W przypadku ich nieprawidłowości możesz zażądać ich sprostowania, a w przypadku niezgodnego z prawem przechowywania danych – ich usunięcia. Przysługuje Ci też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (patrz punkt „Prawo do wniesienia skargi”).

Kandydaci

Cel przetwarzania
Rekrutacja online (obecnie niestosowana), podania o prace przesyłane pocztą elektroniczną lub tradycyjną: Jeśli ubiegasz się u nas o pracę na podstawie oferty pracy, gromadzimy Twoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, załączniki (podanie, życiorys, świadectwa, zdjęcie), i przechowujemy je przez czas trwania procedury rekrutacji.

Rekrutacja online (obecnie niestosowana)

Twoje dane są wykorzystywane wyłącznie przez uprawnione do tego osoby z działu kadr lub przez kierownictwo firmy do przetwarzania w ramach procedury rekrutacji. Dane osobowe nie są przekazywane stronom trzecim.

Jeśli stanowisko, o które się ubiegasz, zostało już obsadzone w inny sposób, lecz z uwagi na Twój profil bierzemy pod uwagę możliwość zatrudnienia Cię w późniejszym terminie lub w naszym przedsiębiorstwie partnerskim bądź zależnym, przed przedłużeniem przechowywania lub przekazaniem Twojego podania poprosimy Cię o udzielenie nam na to wyraźnej zgody, chyba że otrzymaliśmy ją już w Twoim podaniu.

Jeśli przesyłasz nam swoje podanie z własnej inicjatywy i używasz do tego naszego ogólnego, kontaktowego adresu e-mail, wówczas wiadomość z podaniem może zostać odczytana przez nieuprawniony do tego personel. Stosujemy zasadę, że dokumenty kandydatów są natychmiast przekazywane bez ich otwierania do działu kadr, a wiadomość w skrzynce odbiorczej jest usuwana. Dla uniknięcia takiej sytuacji przed wysłaniem podania z własnej inicjatywy należy skontaktować się z nami telefonicznie, aby otrzymać od nas dane kontaktowe właściwej osoby.

Podstawa prawna to art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dotyczący przetwarzania niezbędnego przed zawarciem umowy.

Jeśli nie zaznaczysz inaczej, dane zostaną usunięte – a w przypadku podań przesłanych tradycyjną pocztą zniszczone – po upływie 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji. Ze względu na długi czas trwania procesów rekrutacji i selekcji praktykantów przechowujemy ich dane w Niemczech przez maksymalnie 18 miesięcy.

Jeśli istnieją stosowne przepisy, masz następujące prawa: prawo dostępu do Twoich przechowywanych przez nas danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia lub wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Możesz też oczywiście w dowolnej chwili zażądać usunięcia lub zniszczenia całej Twojej dokumentacji rekrutacyjnej, kontaktując się z nami pod adresem e-mail personal(at)torwegge.de .

Fanpage w serwisie Facebook

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności na naszej stronie internetowej.

Gromadzenie danych serwerowych

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności na naszej stronie internetowej.

Monitoring wideo (obecnie niestosowany)

W przypadku pytań na ten temat zachęcamy do kontaktu z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem datenschutz(at)torwegge.de .

Zamiar przetwarzania w państwach trzecich

W przypadku zamiaru przetwarzania danych osobowych w państwie trzecim jesteśmy zobowiązani do sprawdzenia, czy istnieje dla niego decyzja Komisji stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony. W przypadku braku takiej decyzji operator strony internetowej musi opisać, jakie są przewidziane odpowiednie i właściwe zabezpieczenia (przede wszystkich o charakterze techniczno-organizacyjnym) w odniesieniu do przekazywania danych. Musi umożliwić otrzymanie kopii wyjaśnień dotyczących tych zabezpieczeń. Więcej informacji zawiera art. 13 ust. 1 lit. f RODO. Opisane powiązanie przetwarzania z państwem trzecim będzie miało miejsce w szczególności wtedy, gdy wybrany usługodawca ma swoją siedzibę w państwie trzecim, gromadzi lub przechowuje dane zebrane poprzez witrynę internetową i ma do nich dostęp na własnych serwerach lub gdy używa serwera strony trzeciej i ma przy tym dostęp do danych dotyczących użytkowania.

Kategorie odbiorców

W obszarach specjalnych, w których nie można wykluczyć dostępu do danych osobowych, współpracujemy z przedsiębiorstwami usługowymi, które są osobno zobowiązane do zachowania poufności i ochrony danych.

Są to następujące kategorie odbiorców:

 • Zatrudniane przez nas podmioty przetwarzające (art. 28 RODO), w szczególności w zakresie usług informatycznych, podatków, logistyki i usług druku, które przetwarzają dla nas Twoje dane na podstawie naszych instrukcji.
 • Jednostki i instytucje publiczne (urzędy skarbowe), gdy jest to wymagane przez przepisy lub urzędy.
 • Inne podmioty, w odniesieniu do których otrzymaliśmy Twoją zgodę na przekazywanie danych.

Przekazywanie danych urzędom odbywa się wyłącznie w oparciu o nadrzędne przepisy.

Marketing i prawo do wniesienia sprzeciwu

Nazwisko, imię i adres są też gromadzone w celach marketingowych (takich jak przesyłanie ofert, informowanie o usługach dodatkowych). Wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz w dowolnym momencie wyrazić sprzeciw bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać wiadomość na adres datenschutz(at)torwegge.de

Sprzeciw wobec przechowywania danych

Przetwarzanie danych przez 6 lat na potrzeby realizacji kolejnych zleceń (istniejących w chwili zawarcia umowy lub udzielonych w późniejszym terminie) stanowi z punktu widzenia przepisów o ochronie danych prawnie uzasadniony interes naszego przedsiębiorstwa. Możesz w dowolnym momencie wyrazić swój sprzeciw wobec takiego przetwarzania, przesyłając wiadomość na adres datenschutz(at)torwegge.de

Obowiązek udostępnienia danych

Bez prawidłowych danych nie można zwykle zawrzeć umowy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z art. 15 rozporządzenia RODO masz prawo do uzyskania dostępu do swoich zapisanych danych osobowych i do informacji na temat ewentualnych odbiorców oraz planowanego okresu przechowywania. Jeśli przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, masz prawo do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO. W przypadku podstaw prawnych możesz zażądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania (art. 17, 18 i 21 RODO).

Jeśli chcesz usunąć dane, a my jesteśmy w dalszym ciągu prawnie zobowiązani do ich przechowywania, wówczas dostęp do Twoich danych jest ograniczany (blokowany). To samo ma miejsce w przypadku sprzeciwu. Jeśli odbiorca i my dysponujemy odpowiednimi możliwościami technicznymi, możesz skorzystać ze swojego prawa do przenoszenia danych.

Osobą kontaktową w sprawie praw osób, których dane dotyczą, jest nasz inspektor ochrony danych, dostępny pod adresem datenschutz(at)torwegge.de .

Aktualność i zmiany niniejszych informacji obowiązkowych

Zastrzegamy sobie możliwość zmiany niniejszych informacji obowiązkowych w dowolnym momencie. Zwykle ma to miejsce w przypadku rozszerzeń usług lub zmiany przepisów. Aktualne informacje obowiązkowe są dostępne poprzez odsyłacz do naszej strony internetowej (umieszczany w wiadomościach e-mail, ofertach, potwierdzeniach zleceń, fakturach itp.). Wersja polityki: 12.02.2019

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi osobowymi można znaleźć w dokumencie polityką prywatności